Stowarzyszenie Dwór Parski nad Nerem

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Dbałość o zabytki związane historycznie z rodziną Kretkowskich h. Dołęga, a w szczególności o zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Parskach.
 2. Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
 3. Rewitalizacja historycznych obiektów i obszarów mających potencjał turystyczny.
 4. Działania na rzecz rozwoju tradycyjnego rzemiosła i produkcji przemysłowej na terenach wiejskich.
 5. Wspieranie przygotowań do utworzenia Fundacji im. Kretkowskich.
 6. Integrowanie wysiłków podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne służących rozwojowi regionu mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego.
 7. Promowanie integracji europejskiej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków, krajoznawstwa i ekologii.
 8. podnoszenie jakości życia ludności w sferze kultury, przedsiębiorczości, nauki, rozwoju osobowego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Nieodpłatną organizacje imprez związanych z promocją tradycji ziemiańskich, wiejskich oraz dziedzictwa kultury Polskiej.
 2. Współprace z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz  samorządami w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.
 3. Działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Parskach.
 4. Angażowanie do realizacji lub promocji celów działania Stowarzyszenia osób znanych,  przedstawicieli mediów i środowisk twórczych.
 5. Uzupełnianie dokumentacji historycznej i formalno-prawnej dotyczącej zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Parskach.
 6. Rewitalizację i budowę obiektów i urządzeń związanych z zabytkowym zespołem dworsko-parkowym w Parskach.
 7. Nieodpłatne organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ekologicznych.
 8. Nieodpłatne organizowanie warsztatów edukacyjnych i artystycznych, szkoleń, wykładów i prelekcji, wystaw, pokazów, koncertów, seminariów, konkursów itp., służących realizacji celów działania Stowarzyszenia.
 9. Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich.
 10. Zaangażowanie członków Stowarzyszenia na rzecz utworzenia Fundacji im. Kretkowskich.

Przedstawiciel Stowarzyszenia

Tomasz Kiersnowski
tel. 607 301 539